fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

Informacja dla autorów artykułów naukowych 

 1. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie oryginalne prace empiryczne oraz przeglądowe, dotyczące turystyki w interdyscyplinarnym ujęciu – między innymi z perspektywy teorii rekreacji i turystyki, ekonomii, nauk o zarządzaniu, marketingu, antropologii kulturowej, filozofii, socjologii, geografii, prawa, psychologii, historii.

 2. Tematyka artykułu musi mieścić się obszarze tematu wiodącego IX GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI tzn. „Samorząd terytorialny a rozwój turystyki” i wpisywać się w jeden z obszarów tematów szczegółowych:
  • Wpływ turystyki na gospodarkę regionu - inwestycje w turystyce, finansowanie rozwoju turystyki, gospodarka obiegu zamkniętego.
  • Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym - struktura kompetencji w systemie zarządzania turystyką.
  • Prawne i finansowe narzędzia wspierania rozwoju turystyki regionalnej/lokalnej, bariery, możliwości, oczekiwana.
  • Dwie dekady trójstopniowego systemu POT – ROT - LOT - osiągnięcia, porażki i wyzwania.
  • Marketing turystyczny czy marketing marki miejsca?
  • Badania w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego.
  • Przemysł spotkań wobec wymagań zleceniodawców – od turystyki kulturowej do kreatywnej.
  • Turystyka zdrowotna zjawiskiem globalnym rozwijanym regionalnie – szansa dla całej gospodarki.
  • Funkcje i dysfunkcje turystyki a rozwój regionalny - czyli jak rozwijać turystykę nie pogarszając jakości życia mieszkańców.
  • Protekcjonizm w branży turystycznej a pomoc publiczna – sprzeczność czy logika.
 1. Struktura pracy powinna zawierać wskazane niżej elementy, przy czym – jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione – mogą być im przypisane inne tytuły. Dopuszcza się także, szczególnie w pracach przeglądowych, strukturę bardziej rozbudowaną, tj. zawierającą więcej elementów składowych lub dodatkowy podział wybranego elementu (np. sekcji „przegląd literatury”).

  a)  
  dla prac empirycznych: Wprowadzenie, Przegląd literatury, Metoda, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.
  b)  dla prac przeglądowych: Wprowadzenie, Przegląd literatury, Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo.

 2. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 20 stronic znormalizowanego maszynopisu wydawniczego, czyli jednego arkusza autorskiego (40 tysięcy znaków typograficznych).
 3. Zgłoszenie pracy do druku jest jednoznaczne z przekazaniem, organizatorom GREMIUM EKSPERTÓW TRUSTYKI oraz Wydawcom czasopism, prawa do jej własności. Oznacza to, że bez pisemnej zgody Wydawców nie można danej pracy publikować ani w całości, ani w części w innych czasopismach lub mediach cyfrowych.
 4. W razie umieszczenia w pracy rycin, tabel itp., pochodzących z opracowań zamieszczonych w innych pracach naukowych, Autor ma obowiązek uzyskania zgody na przedruk.
 5. Tekst pracy powinien być przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w Instrukcji dla autorów (w załączeniu).
 6. W tekście pracy nie podaje się danych personalnych Autora/Autorów, ani żadnych innych informacji, które umożliwiałyby identyfikację Autora/Autorów. Tego typu dane zawiera się w specjalnym Formularzu zgłoszeniowym referatu (w załączeniu), który należy przesłać wraz z abstraktem pracy.
 7. Abstrakt wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia referatu powinny zostać przesłane na adres
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18 stycznia 2019.
 8. Akceptacja zgłoszeń - decyzja o przyjęciu referatu do wygłoszenia podczas obrad GREMIUM oraz publikacji w wydawnictwie Folia Turistica nastąpi – do 25 stycznia 2019 roku.
 9. Przesłanie formularza rejestracyjnego udziału w GREMIUM - dla autorów referatów przyjętych na GREMIUM do 31 stycznia 2019.
 10. Pełen tekst artykułu powinien zostać przesłany na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do 20 lutego 2019 roku.
 11. Informacja o rezultatach recenzji i ostatecznym przyjęciu treści artykułu i skierowaniu do publikacji nastąpi w terminie do 20 marca 2019 roku.
 12. Do publikacji nie są przyjmowane artykuły, w których występują przejawy nierzetelności naukowej, takie jak ghostwriting i honorary (guest) authorship. Wszelkie wykryte przypadki będą przez Redakcję wydawnictwa ujawniane, włącznie z powiadomieniem: instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, itp.
 13. Wszystkie prace są oceniane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów, z zachowaniem pełnej anonimowości. W zależności od oceny recenzentów Rada Naukowa podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku albo jej odrzuceniu. Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 14. Rada Naukowa i redakcje czasopism zastrzegają sobie prawo do dokonywania drobnych zmian i korekt w tekście nadesłanych prac, wynikających z adiustacji stylistycznej.
 15. Podstawowym wydawnictwem, w którym będą drukowane referaty jest Folia Turistica wydawana przez AWF Karków. W przypadku zgłoszenia i akceptacji większej liczby referatów organizatorzy dopuszczają możliwość druku referatów w innym, wybranym przez Radę Naukową, wydawnictwie - po wcześniejszym uzgodnieniu z autorem

DO POBRANIA:

Informacja dla autorów przygotowujących artykuły naukowe do publikacji
Instrukcja dla autorów referatów
Formularz zgłoszeniowy referatu (format pdf)
Formularz zgłoszeniowy referatu (format doc)

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top