fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI

28 marca (czwartek)

10.00 - 11.30

     Otwarcie konferencji - powitanie uczestników

     Wystąpienie inauguracyjne - debata plenarna

11.30 - 12.00

przerwa kawowa

SESJE NAUKOWE

warsztaty
branżowo-samorządowe

12.00 - 13.30

sesja I

warsztat 1

warsztat 2

Blok POT

13.30 - 14.30

lunch

14.30 - 16.00

sesja II

warsztat 3

warsztat 4

Blok POT

16.00 - 16.30

przerwa kawowa

16.30 - 18.00

sesja III

warsztat 5

warsztat 6

Blok Forum ROT

18.00 - 20.00

Zakwaterowanie – czas wolny

20.00 - 24.00

Uroczysta kolacja - wieczór integracyjny

         

29 marca (piątek)

9.00 - 17.30

NOWE TRENDY W TURYSTYCE 2019

szczegółowe informacje - http://trendywturystyce.pl/

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian programowo-organizacyjnych konferencji i warsztatów.


 

Tematy szczegółowe warsztatów branżowo-samorządowych.

Warsztat nr 1

Najem krótkoterminowy, zachowania turystów, efekty dla miasta/gminy/regionu
– bilans zysków i strat.

Szansa czy przekleństwo władz miast i gmin turystycznych? 

Moderator: dr Bartłomiej Walas, Dziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

 • czym różni się najem krótkoterminowy turystyczny od wynajmu kwater w latach minionych?
 • czy mówimy o tym samym? najem osób fizycznych a strategie deweloperów?
 • czy model biznesu P2P łamie i będzie łamał dotychczasowe monopole?
 • straty czy zysk dla miejsc docelowych?
 • …’klient nasz per Pan”.

Od czasu wejścia na rynek usług noclegowych „u mieszkańca” oraz narzędzia P2P pośrednictwa
w zakupie nastąpiła nie tylko zmiana struktury podaży ale i szersze procesy jak chociażby gentryfikacja turystyczna. W poszukiwaniu zwrotu z inwestycji kapitału wyższej niż oprocentowanie lokat bankowych proces zaczął nabierać przyśpieszenia wywołując trwałe zmiany, szczególnie w miastach historycznych czy uzdrowiskach. Stał się także kierunkiem inwestycji deweloperów w systemie finansowania tradycyjnego lub condo. Swoboda w rozwoju e-biznesu w UE oraz dotychczasowe regulacje usług noclegowych nie nadążyły za zjawiskiem. Jednakże przelewająca się, szczególnie przez media, fala krytyki zjawiska, stawiająca turystów pod pręgierzem, oparta jest często na pomieszaniu pojęć, błędnej diagnozie. Wiele miast niejako panikuje i podejmuje, wewnętrznie sprzeczne rozwiązania. Aktualnie
14 miast europejskich (w tym Kraków) rozmawia z Komisją Europejska nad możliwymi rozwiązaniami prawnymi.

Czy dobrze diagnozujemy zjawisko? A jeżeli tak, to co dalej? A jeżeli nie, to dlaczego?

Warsztat nr 2 (Blok POT)

Targi turystyczne - teraźniejszość i przyszłość.

Moderator: Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej POT

 • targi turystyczne #10yearschallenge – czym były 10 lat temu, a czym są dziś?
 • targi i eventy (festyny) – czy można je połączyć?
 • interaktywność stoisk targowych – czy wystarczą foldery i ulotki?
 • czym przyciągnąć gości – pokazy, imprezy towarzyszące i …?
 • targi przyszłości – w którą stronę powinny się rozwijać?

W ostatnim okresie często słyszy się opinie, że rozwój targów turystycznych przyhamował,
a ta forma komunikacji i sprzedaży jest coraz mniej popularna. Nie sposób się z tym nie zgodzić, szczególnie, gdy mowa o rozwoju mediów społecznościowych, Internetu czy prezentacji ofert
i zakupów bezpośrednio w sieci. Organizatorzy imprez targowych próbują iść z duchem czasu
i zmieniać formułę tradycyjnych targów w różne formy spotkań branży turystycznej i klientów (turystów). W wielu krajach nie zmniejsza się grupa osób, które preferują bezpośredni sposób wyboru oferty turystycznej. Odwiedzają targi całymi rodzinami, szukając ofert na spędzanie urlopu czy po prostu wolnego czasu. Przedsiębiorcy turystyczni również nie wykreślają ich z kalendarzy biznesowych
bo traktują te wydarzenia jako miejsce indywidualnych spotkań.

Rozważmy zatem czy targi turystyczne w standardowej formie mają przyszłość i jaki powinien być kierunek ich ewolucji? 

Warsztat nr 3

Opłata turystyczna - nowe narzędzia wsparcia czy źródła konfliktów?

Moderator: prof. Jacek Borzyszkowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 

 • czy i w jakim zakresie opłata turystyczna może być źródłem finansowania promocji turystycznej?
 • kto i jak powinien dzielić środki z opłaty turystycznej?
 • w jakim zakresie JST oraz ROTy i LOTy powinny partycypować w kosztach promocji?

W Polsce od pewnego czasu zauważa się rosnące zainteresowanie i ożywione dyskusje na temat
tzw. opłaty turystycznej. Obserwowane jest to w różnych środowiskach, m.in. branży turystycznej, jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w rozwój funkcji turystycznej. Jednocześnie wskazuje się na podobne, sprawdzone rozwiązania z innych krajów europejskich. Towarzyszy temu coraz większa i częstsza krytyka obowiązujących obecnie opłat miejscowych i uzdrowiskowych. Dyskusja na temat tego proponowanego narzędzia polityki turystycznej sprowadza się do rozważania szeregu ważnych kwestii i problemów, chociażby w zakresie: optymalnej stawki opłaty turystycznej (i ewentualnego zróżnicowania w zależności od chociażby typu, kategorii czy lokalizacji obiektu), sposobów jej poboru
i przede wszystkim przedmiotowego oraz podmiotowego rozdysponowania zebranych środków.

Czy zatem opłata turystyczna w Polsce to dobre rozwiązanie?

Warsztat nr 4 (Blok POT)

Wydawnictwa drukowane czy wydawnictwa elektroniczne?

Moderator: Adam Mikołajczyk – Prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc

 • wydawnictwa analogowe czy multimedialne?
 • czy papier „umiera"?
 • content marketing w turystyce - z czym to się je?
 • od czego zależy forma i treść wydawnictw?
 • czynniki sukcesu wydawnictw - szata graficzna / treść / format / dystrybucja?
 • jeśli nie folder to co? - nowe kanały dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • aplikacje mobilne - czy, kiedy i dlaczego?

W przekazie informacji najważniejsza jest treść, lecz rodzaj nośnika również ma znaczenie. Dynamiczny postęp technologii i rozwój ogólnoświatowej sieci internetowej upowszechnił obieg informacji, a także umożliwił łatwą interakcję pomiędzy użytkownikami sieci. Prawidłowość ta
w szerokim zakresie dotyczy również dziedziny turystyki. Mimo że liczba zwolenników komunikacji online zdecydowanie dominuje, to nadal nie brakuje turystów, którzy cenią tradycyjne, dopracowane merytorycznie i stylistycznie wydawnictwa drukowane o tematyce turystycznej i chętnie uzupełniają swój „księgozbiór” nowymi pozycjami.

Zatem na co postawić: na wydawnictwa drukowane czy na elektroniczne?

Warsztat nr 5

Od Karty Turystycznej do Karty Mieszkańca - studium przypadku.

Moderator: Łukasz Wysocki, Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

 • czy warto wdrażać kartę mieszkańca – koszt czy inwestycja?
 • jakie są korzyści: dla miasta/dla mieszkańców,
 • kto powinien być operatorem karty?
 • jak to zrobić i o czym warto pamiętać?

Karta Mieszkańca to zazwyczaj kolejny krok po wcześniejszym sukcesie Karty Turysty. To propozycja dla „miejscowych”, która ma na celu popularyzację i zwiększenie dostępu mieszkańców danego miasta do wspólnych, jakże często niedocenianych, zasobów - w tym turystycznych. Karta ma ułatwiać dostęp do atrakcji miasta i budować poprzez to tożsamość jego mieszkańców.

Pierwszych miastem w Polsce, które wprowadziło Kartę Mieszkańca był Gdańsk, którego prezydent śp. Paweł Adamowicz, tak opisywał to przedsięwzięcie.

„W projekcie karty chodzi o to, żeby mieszkańcy Gdańska mieli poczucie, że w zamian za to że tu mieszkają, płacą podatki itp., coś dostają. Każdy lubi dostać coś w promocji, być w ten sposób zauważonym. Ta karta staje się takim małym obywatelstwem, dowodem osobistym, drogą
do umacniania patriotyzmu lokalnego. A tym mieszkańcom, którzy identyfikują się ze swoim miejscem zamieszkania, po prostu lepiej się żyje.”

Po roku od inauguracji karty ponad 155 tys. osób, czyli 33 proc. wszystkich mieszkańców Gdańska, korzysta z karty a  kolejnych 180 tys. czeka na jej odbiór.

Jak Oni to zrobili? Co zdecydowało o sukcesie? Czy i jak ich naśladować?

 

Warsztat nr 6 (Blok FROT)

Czy można/trzeba i jak udoskonalić system POT-ROT-LOT

Moderator: Małgorzata Grzywna-Wilk, Dyrektor ROT Województwa Świętokrzyskiego

 • jesteśmy „za” czy „za, a nawet przeciw”? - czy ustawa o POT powinna regulować kompetencje poszczególnych „ogniw” systemu wspierania rozwoju i promocji polskiej turystyki?
 • czy możliwy jest „bezkrwawy” podział kompetencji;
  - w układzie pionowym: POT-ROT-LOT
  - w układzie poziomym: samorządy terytorialne a ROT i LOT?
 • „”diabeł tkwi w szczegółach” - czyli:
  - jakie kompetencje i zadania powinny mieć Wydział ds. turystyki w Urzędzie Marszałkowskim a jakie ROT?,
  - jakie kompetencje i zadania powinny mieć samorządy gminne a jakie LOT-y?
 • „aby wilk był syty i owca cała” – czyli co zrobić, aby po wprowadzeniu do ustawy zapisów o podziale kompetencji zyskały wszystkie strony?
 • jakie skutki niosą zmiany lub ich brak?

W środowisku turystycznym jak również w mediach branżowych toczy się obecnie dyskusja na temat możliwej nowelizacji/ zmiany ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. Jednym z najważniejszych uregulowań ustawy powinien być jasny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi „ogniwami” systemu wspierania rozwoju i promocji polskiej turystyki. Zasadne więc wydaje się wprowadzenie uregulowań, które zapobiegałyby dublowaniu się zadań i kompetencji. Precyzyjne ustalenie podziału zadań pomiędzy wydziałami d.s. turystyki samorządów terytorialnych a ROT-ami i LOT-ami jest jednym z kluczowych obszarów dyskusji.

Ustalmy wspólnie jakich zmian, dotyczących regionów, oczekujemy w ustawie o POT.

 

Tematy szczegółowe zgłoszonych referatów
( wg kolejności alfabetycznej autorów)

 1. Analiza okulograficzna determinant wpływających na wybór oferty turystycznej.
  - dr Mariusz Barczak, dr Piotr Szumiński Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy


 2. Jedna prawda czy wiele prawd o turystyce. Dyskusja w świetle koncepcji pola sił (force field) Lewina – Tribe’a.
  - prof. dr hab. Leszek Butowski - Uniwersytet Łódzki

  Celem pracy jest przybliżenie koncepcji pola sił (force-field) K. Lewina, którą dla potrzeb badań nad wiedzą o turystyce zaadoptował J. Tribe. Wydaje się bowiem, że ta ciekawa intelektualnie propozycja jest wciąż słabo znana w polskim środowisku badaczy turystyki. Dlatego też zostanie przeprowadzona krytyczna dyskusja nad możliwościami wykorzystania tej koncepcji w badaniach nad wiedzą (knowledge) o turystyce. Powinno to się przyczynić to rozszerzenia metodologicznej dyskusji w zakresie ontologicznych i epistemologicznych podstaw badań nad turystyką, których w polskiej literaturze bardzo brakuje.
 3. Bliskość przestrzenna i jej znaczenie dla kooperacji w regionie turystycznym – komplementarność wykorzystania analizy sieci społecznych i teorii aglomeracji.
  - prof. dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, dr Justyna Majewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

  Celem artykułu jest ocena znaczenia przestrzennej bliskości dla podejmowania współpracy w regionie turystycznym. Zastosowanie wyników może być korzystne dla optymalizacji decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw turystycznych czy innych podmiotów, które chcą skorzystać z tzw. korzyści aglomeracji, tj. pozytywnych efektów zewnętrznych, takich jak interaktywne uczenie się, tworzenie wiedzy i innowacji, itp. płynących z bliskości geograficznej partnerów
 4. Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  - Dr Zbigniew Głąbiński - Uniwersytet Szczeciński

  Celem pracy jest ocena warunków agroklimatycznych uprawy winorośli w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawienie możliwości rozwoju turystyki winiarskiej w powiązaniu z ruchem turystycznym i stosunkami społeczno-ekonomicznymi. Prezentowane rozważania oraz wnioski mogą zachęcić rolników i inwestorów do zakładania nowych plantacji winorośli a także przyczynić się do wzrostu świadomości władz lokalnych i regionalnych, że turystyka winiarska może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom życia mieszkańców.
 5. Wpływ inwestycji na rozwój miejscowości turystycznych na przykładzie Sudetów Zachodnich.
  -dr Piotr Gryszel - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Celem pracy jest ocena wpływu inwestycji prowadzonych w gminach turystycznych Sudetów Zachodnich na rozwój gospodarczy tych miejscowości. Praca może być pomocna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, decyzji przy alokacji środków z Unii Europejskiej oraz wydawaniu decyzji o lokalizacji nowych inwestycji.

 6. Diagnoza zakresu i charakteru współpracy polskich miast i regionów z blogerami.
  - dr Magdalena Jakubowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

  Celem pracy jest określenie charakteru i zakresu współpracy polskich miast i regionów z blogerami w odniesieniu do promocji turystycznej. Praca zawiera rekomendacje dla instytucji prowadzących promocję turystyczną przy współpracy z blogerami w odniesieniu do celu, zakresu i charakteru tej współpracy
 7. Modele biznesowe gospodarki cyfrowej jako czynnik zmian strukturalnych
  rynku turystycznego.
  - prof. dr hab. Magdalena Kachniewska - Szkoła Główna Handlowa

  Źródeł zjawisk kryzysowych na rynku turystycznym poszukuje się w konkretnych podmiotach (np. Airbnb lub inne portale rezerwacji/dystrybucji) a nie zjawiskach, które prowadzą do powstawania tych podmiotów. Powoduje to błędne definiowanie problemów i ich przyczyn, a tym samym niewłaściwe podejście do poszukiwania rozwiązań. Celem referatu jest identyfikacja luki badawczej w obszarze modeli biznesowych w turystyce oraz sformułowanie zrębów programu badań w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem analizy procesów strukturalnych i koniunkturalnych.
 8. Problemy współczesnej turystyki – histeria czy dysonans poznawczy.
  - prof. dr hab. Jacek Kaczmarek - Uniwersytet Łódzki

  W pracy założono udowodnienie następującej hipotezy: „Jeżeli dalszy rozwój współczesnej turystyki będzie przebiegać według dotychczasowych scenariuszy, to w okresie najbliższej dekady można się spodziewać głębokiego, globalnego kryzysu w sektorze turystycznym”. Ukazane zostaną tu źródła i cechy zasilania sektora turystycznego (branżowego i terytorialnego), które wpływają na niekorzystne tendencje rozwojowe w sektorze turystycznym.
 9. Znaczenie turystyki zdrowotnej dla regionu: studium przypadku Czarnieckiej Góry.
  - mgr Kusztal Piotr, dr Patryk Brambert, dr Iwona Kiniorska, dr hab. Tomasz Kalicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Ocena możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w Czarnieckiej Górze na rzecz ukierunkowania samorządu lokalnego w dążeniu do wykreowania marki ,,uzdrowiska Czarniecka Góra”. Przeprowadzono analizę porównawczą Czarnieckiej Góry z okresu międzywojennego i powojennego, dotyczącą walorów przyrodniczych, stosunków demograficznych i społeczno-gospodarczych, inwestycji infrastrukturalnych, życia kulturalnego oraz ruchu turystycznego, a następnie określono jej potencjał uzdrowiskowy.
 10. Turystyka nadmorska – rozwój funkcji a wzrost kosztów środowiskowych na podstawie przemian użytkowania przestrzeni nadmorskiej od 1998 do 2018
  - dr hab. Łabuz Tomasz Arkadiusz, Uniwersytet Szczeciński

  Celem pracy jest przedstawienie rozwoju funkcji turystycznych miejscowości nadmorskich polskiego wybrzeża w okresie od 1998 do 2018, w tym oszacowanie ilości nowych inwestycji i presji turystycznej w środowisko przyrody nadmorskiej oraz pokazanie ewentualnej zmiany świadomości ekologicznej turystów opartej o badania ankietowe z lat 2003/04 oraz 2017.
 11. Więcej i lepiej: geograficzne determinanty oceny jakości i popularności usług hoteli w centralnej Polsce.
  - dr Tomasz Napierała, dr Katarzyna Leśniewska-Napierała - Uniwersytet Łódzki,

  Celem niniejszego artykułu jest określenie oddziaływania różnorodnych czynników geograficznych na ocenę i popularność hoteli w wybranych mediach społecznościowych. Kryteriami wyboru mediów społecznościowych była ich popularność oraz możliwość dokonywania oceny działalności hoteli przez gości. Wśród analizowanych mediów wymienić należy: booking.com, tripadvisor.com, trivago.com, facebook.com oraz maps.google.com.
 12. Rozwój turystyki zdrowotnej jako skutek zmian stylu życia (przykład województwa świętokrzyskiego).
  - prof. dr hab. Agnieszka Niezgoda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Celem artykułu jest wskazanie zmian stylu życia społeczeństwa, mogących mieć wpływ na rozwój turystyki zdrowotnej oraz prezentacja zmian w korzystaniu z usług uzdrowiskowych, SPA & Wellness, będących skutkiem tego wpływu (na przykładzie województwa świętokrzyskiego).
 13. Regionalne zróżnicowanie atrakcyjności i przedsiębiorczości turystycznej - wyzwania dla terenowych samorządów na przykładzie województwa świętokrzyskiego.
  - prof. dr hab. Ewa Nowak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Celem opracowania jest diagnoza atrakcyjności turystycznej powiatów województwa świętokrzyskiego na podstawie cech środowiska geograficznego oraz określenie działań samorządów i mieszkańców, które wpływają na kreowanie funkcji turystycznej, powstawanie nowych produktów turystycznych, promocji, rozumianej jako tożsamość i wizerunek miejsca
 14. Wpływ turystyki na rozwój jednostki samorządu terytorialnego - na przykładzie gminy miasta Częstochowy.
  - prof. dr hab. Stefan Nowak, mgr Aneta Herbuś - Częstochowska Organizacja Turystyczna

  Celem pracy jest przedstawienie katalogu działań realizowanych w Częstochowie, mających wpływ na rozwój oferty turystycznej. Analizie poddany zostanie także poziom zainteresowania mieszkańców oraz turystów nową infrastrukturą i ofertą miejską
 15. Gmina jako inicjator, kreator i współtwórca produktów turystycznych.
  - mgr Sylwia Osojca-Kozłowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Ukazanie gminy jako inicjatora, kreatora i współtwórcy produktów turystycznych. Określenie roli, jaką gmina odgrywa w kształtowaniu konkurencyjnej oferty turystycznej. Wyniki badań ukazują możliwość aktywnego angażowania się gmin w działania na rzecz rozwoju turystyki takie jak m.in. tworzenie nowych atrakcji turystycznych, kształtowanie produktów turystycznych, ich współtworzenie z innymi interesariuszami, inwestowanie w infrastrukturę turystyczną oraz czerpania z tego wymiernych korzyści.
 16. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw uzdrowiskowych w świetle globalnych trendów w turystyce zdrowotnej.
  - prof. dr hab. Andrzej Rapacz, dr Małgorzata Januszewska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  Celem pracy jest identyfikacja aktualnych globalnych trendów w turystyce zdrowotnej i ich konfrontacja z potencjałem rozwojowym wybranych polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych.
 17. Analiza porównawcza wybranych metod badawczych stosowanych w badaniu popytu turystycznego na przykładzie badań kibiców sportowych uczestniczących w ME U21 2017 w Tychach wykorzystujących tradycyjne ankietowanie oraz profilowanie
  z wykorzystaniem technik Geotrappingu.
  - dr inż. Jakub Ryśnik, dr Danuta Żylak, dr Piotr Gibas Akademia Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Celem pracy jest wieloaspektowe porównanie dwóch procedur badawczych użytych do badania popytu turystycznego: klasycznego ankietowania oraz analiz danych użytkowników smartfonów z wykorzystaniem technik Big Data oraz Geotrapingu. Dokonano przeglądu potencjalnych analiz ekonomicznych oraz ekonomiczno-przestrzennych, które można przeprowadzić z użyciem danych użytkowników smartfonów zawierających dane geolokalizacyjne
 18. Experience-centric strategy – moda czy trwały trend?
  - dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki

  Koncepcja ekonomii doświadczeń (Pine, Gilmore 1998) ponownie ożywiła dyskusję na temat roli doświadczenia w turystyce i zapoczątkowała swego rodzaju reorientację działań sektora turystycznego (odejście od pakietu usług turystycznych na rzecz pakietu doświadczeń, marketing doświadczeń itd.).

  Celem pracy jest analiza trzech wybranych strategii turystycznych:
  - Wonderful Copenhagen Strategy 2020 (Dania),
  - Plano Paraná Turístico 2026 (Brazylia),
  - Program strategiczny promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022 (Polska).

  Na tej podstawie podjęta zostanie próba określenia roli i znaczenia, jakie przypisują doświadczeniu autorzy tych dokumentów.

 19. Strategia rozwoju turystyki jak o narzędzie planowania na poziomie lokalnym
  na przykładzie gminy Karlino.
  - dr Szostak Daniel, dr Zbigniew Głąbiński, dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński 20. Rola wiedzy w rozwoju gospodarki turystycznej.
  - prof. dr hab. Elżbieta Szymańska, Joanna K. Ściuba - Politechnika Białostocka

  Problemem badawczym podejmowanym w pracy jest rozwój gospodarki turystycznej i czynniki go stymulujące. Celem jest określenie znaczenia wiedzy w rozwoju gospodarki turystycznej na przykładzie województwa podlaskiego. Weryfikacji poddano następującą hipotezę badawczą: w opiniach respondentów najważniejszym czynnikiem z obszaru wiedzy, przyczyniającym się do rozwoju gospodarki turystycznej, jest organizacja szkoleń dla pracowników.
 21. Treści generowane przez użytkowników Internetu jako źródło wiedzy o wizerunku miejsca docelowego podróży.
  - dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Celem pracy jest ocena czynników wywierających wpływ na kształtowanie wizerunku miejsca docelowego podróży wyrażonych w treściach generowanych przez użytkowników Internetu. Dostępne analizy wskazują, że podstawowymi źródłami wiedzy na temat miejsc docelowych są przekaz ustny (w tym publikowany w treściach generowanych przez Internautów) oraz dane zawarte w sieci. Wobec rosnącego nieprzerwanie dostępu do internetu, nie sposób przecenić zawartych w nim danych. Szczególne wyzwanie stanowi sposób ich przeszukiwania, gromadzenia oraz analizy.
 22. Uwarunkowania prawne wykorzystania analiz danych użytkowników smartfonów w badaniach popytu turystycznego na poziomie lokalnym i regionalnym.
  - dr Danuta Żylak, dr inż. Jakub Ryśnik Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  Celem pracy jest przybliżenie obowiązujących regulacji krajowych dotyczących procedur poboru, selekcji oraz analizy danych użytkowników smartfonów z wykorzystaniem technik Big Data oraz Geotrapingu. Autorzy wskazują także na potencjał nowoczesnych metod badawczych, ułatwiających przeprowadzenie badań popytu turystycznego, jako znaczący ale jednocześnie niosący ze sobą ryzyko naruszeń ochrony prawa do prywatności. Wykorzystanie nowoczesnych metod daje ogromne możliwości w pozyskiwaniu dodatkowych informacji tworząc nową jakość w analizie danych.

Wszystkie zgłoszone referaty zostaną poddane oceniane przez co najmniej 2 niezależnych recenzentów, z zachowaniem pełnej anonimowości zarówno autorów jak i oceniających.

W zależności od oceny recenzentów Rada Naukowa w porozumieniu z redakcją wydawnictwa naukowego Folia Turistica podejmie decyzję o przyjęciu (lub odrzuceniu) referatu do druku.

Przyjcie referatu do druku nie jest jednoznaczne z wygłoszeniem referatu podczas sesji naukowych GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Decyzję w tym zakresie podejmie Rada Naukowa konferencji kierując się w szczególności poziomem naukowym referatu i jego tematyką

oGremium

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

 • POT-logoS.png
 • zart_logo.png

Partnerzy Medialni

Go to top