fb
 
 

folder

program

noclegi B

WNIOSKI22

W dniach 23-25 listopada 2010r., odbyło się w Warszawie V Gremium Ekspertów Turystyki (GET) – konferencja naukowo-branżowa realizowana pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki Adama Giersza oraz Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego.

Konferencja naukowa V Gremium Ekspertów Turystyki przebiegała pod hasłem „Priorytet zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki w świetle prezydencji Polski w UE".

W obradach, oprócz bardzo licznie reprezentowanych ośrodków akademickich z całego kraju uczestniczyli przedstawiciele branży turystycznej oraz administracji publicznej m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zbigniew Marciniak, wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Janusz Witkowski, prezes Urzędu ds. Cudzoziemców Rafał Rogala oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dyskusja odbywała się w kilku działach tematycznych takich jak „Innowacyjność produktowa, technologiczna oraz finansowa sektora turystycznego i współpracujących partnerów", „Wkład turystyki Polskiej w umocnienie pozycji konkurencyjnej Europy na rynku globalnym- dokonania i oczekiwania", „Aktywizacja obszarów i rynków turystycznych – instrumentu ożywienia gospodarczego". Dodatkowo zostały przeprowadzone konsultacje projektu priorytetu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze turystyki pn.: „Konkurencyjność gospodarki turystycznej w obliczu nowych wyzwań – diagnoza i rekomendacje działań".

Podczas V GET wygłoszono ok. 60 referatów i przedstawiono 5 prezentacji tematycznych. Wypracowano m.in. stanowisko V GET odnoszące się do projektu priorytetu Prezydencji Polski w Radzie UE wraz z uzasadnieniem.

V Gremium Ekspertów Turystyki towarzyszyło również „Forum Regionów" poświęcone problematyce funkcjonowania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Odbył się również panel przygotowany przez Polską Izbę Turystyki poprowadzony przez Rektora Wyższej Szkoły Turystyki Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie prof. dr hab. Aleksandra Ronikiera, nt. „Kształcenie kadr dla potrzeb turystyki".

V Gremium Ekspertów Turystyki zaowocowało m.in. bardzo cennymi wnioskami i rekomendacjami skierowanymi do administracji rządowej i do samorządów organizacji branżowych, jak również propozycjami skierowanymi do środowiska akademickiego dot. m.in. kształcenia kadr, obszarów badawczych nauk związanych z turystyką, potrzeby podjęcia prac metodologicznych w związku z interdyscyplinarną cechą turystyki.

 

 

 

 

Organizator

 
FTR 

Gospodarze

Partnerzy Naukowi

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Go to top